Gala-Bau Murgas  
* Melanchthonstraße 6 e * 95445 Bayreuth * Telefon 0921 1505091 *